Task 1 (Hello World)
Write a program that says Hello to Microsoft Word.